Compartiment Asistenta Sociala

asistenta

Atributii:

Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Comuna Vărădia desfăşoară activităţi de asistenţă socială comunitară integrată cu serviciile sociale precum şi asistenţă medicală şi de medicină dentară în unităţile de învăţământ.

Acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice.

Problematica ce intră în competenţa Serviciului Public Local de Asistenţă Socială este diversă, incluzând persoanele cu handicap, asistaţii sociali, indemnizaţii copii etc. Puteţi afla aici actele necesare / tipizate de descărcat pentru rezolvarea problemelor dvs.

Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Vărădia funcţionează şi este organizat în conformitate cu legislaţia română în vigoare şi cu prezentul Regulament de organizare şi funcţionare, având rolul de a identifica şi soluţiona probleme sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.

Structura organizatorică a Serviciului Public Local de Asistenţă Socială Vărădia cuprinde compartimente şi birouri, clasificate în funcţie de complexitatea, volumul şi specificul activităţii realizate pe criterii de maximă flexibilitate, menite să garanteze transferul de funcţii, programe şi obiective.

Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Vărădia , are responsabilitatea creării, menţinerii şi dezvoltării serviciilor sociale cu caracter primar, în funcţie de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de susţinere a funcţionalităţii sociale a persoanei în mediul propriu de viaţă, familial şi comunitar.

Obtinerea cardului de parcare pentru persoane cu grad de handicap

Acte necesare pentru obtinerea cardului de parcare pentru persoane cu grad de handicap:

 • cerere tip;
 • copie a certificatului de încadrare în grad şi tip de handicap eliberat de comisia de evaluare a persoanelor cu handicap sau decizia eliberată de comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, în termen de valabilitate;
 • copie a actului de identitate al solicitantului; – 2 poze 30 x 40 mm, recente;
 • cardul-legitimaţie expirat, în original, în cazul în care solicitantul a deţinut un astfel de card.

VENITUL MINIM GARANTAT (AJUTORUL SOCIAL) ACORDAT ÎN BAZA LEGII NR.416 /2001

Ajutorul social se acordă familiilor și persoanelor singure ale căror venituri se situează sub nivelul lunar al venitului minim garantat stabilit prin lege.
Cuantumul lunar al Venitului Minim Garantat (VMG) este stabilit prin raportare la indicatorul social de referință ISR a carui valoare este stabilită prin lege la 500 LEI.
Nivelurile pentru Venitul Minim Garantat sunt următoarele:

 • Persoana singură = 0.283 x ISR = 142 lei;
 • Familia formată din 2 persoane = 0.510 x ISR = 255 lei;
 • Familia formată din 3 persoane = 0.714 x ISR = 357 lei;
 • Familia formată din 4 persoane = 0.884 x ISR = 442 lei;
 • Familia formată din 5 persoane = 1.054 x ISR = 527 lei;
 • Pentru fiecare altă persoană peste numărul de 5 persoane, ajutorul social se mărește cu 0.073 x ISR.

Cuantumul ajutorului social se stabilește ca diferență între nivelurile menționate mai sus și venitul net lunar al familiei sau al persoanei singure.
Timpul de soluționare al solicitărilor

Autoritățile sau instituțiile publice sesizate au obligația să comunice petiționarului în termen de 30 de zile de la data înregistrării petiției, răspunsul indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.

Documente necesare pentru obţinerea ajutorului social, conform legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat:

 • Declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia;
 • Actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (cărţi/buletine de identitate, certificate de naştere, inclusiv pentru copii, certificat de căsătorie), original şi copii xerox;
 • Sentinţă judecătorească de divorţ rămasă definitivă, hotărâre de încredinţare sau plasament familial, hotărâre de stabilire domiciliu minori, dispoziţie de instituire a tutelei sau curatelei;
 • Acte doveditoare din care să rezulte veniturile familiei din luna precedentă:
  • adeverinţă de salariu eliberată de angajator cu venitul net;
  • cupon de pensie;
  • talon de şomaj;
  • talon de plată pensie întreţinere;
  • cupon de plată ajutor pentru persoanele cu handicap.
 • Adeverinţă eliberată de A.J.O.F.M Caraş-Severin din care să rezulte că sunt în căutarea unui loc de muncă, pentru persoanele apte de muncă;
 • Certificat medical de constatare a capacităţii de muncă, emis de Comisia de expertiză a capacităţii de muncă, pentru persoanele cu afecţiuni medicale;
 • Certificat de handicap pentru persoanele cu grad de handicap stabilit potrivit Legii nr. 448/2006, privind protecţiaşi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 • Adeverinţă eliberată de Registrul Agricol;
 • Adeverinţă eliberată de Compartimentuș Impozite şi Taxe” cu privire la bunurile mobile şi imobile aflate în proprietate;
 • Adeverinţe de elev ( din care să rezulte că frecventează şcoalaşi dacă are bursă, cuantumul şi felul acesteia);
 • Adeverinţă eliberată de către A.N.A.F cu privire la veniturile realizate.

AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

În baza Ordonanţei Guvernului nr.70/2011, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, modificată și completată de Ordonanța nr.27/27.08.2013, şi ale H.G. nr.920/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG. nr.70/2011, familiile şi persoanele singure comuna Vărădia, al căror venit net mediu lunar pe membru de familie nu depăşeşte 615 lei, pot depune cereri şideclaraţii pe propria răspundere pentru sezonul rece noiembrie – martie al fiecărui an, pentru acordarea ajutorului cu:

 • combustibili solizi sau petrolieri (lemne).

Conform legii, Cererea și Declarația pe proprie răsundere va fi însoțită de acte doveditoare, care atestă componența familiei și veniturile realizate de membrii acesteia, privind locuința sau bunurile deținute, inclusiv în alte unități administrativ-teritoriale.
Titularii ajutoarelor pentru încălzirea locuinței sunt obligați să comunice primarului, respectiv Compertimentului Asistenţă Socială”, orice comunicare intervenită în componența familiei și a veniturilor acesteia, în termen de 5 zile de la data modificării.

Acte necesare pentru subventia cu lemne si combustibili petrolieri:

 • Copie acte de identitate pentru toţi membrii familiei: B.I/C.I cu adresa pentru imobilul pentru care se solicita ajutorul, respectiv certificat naştere pentru copiii sub 14 ani;
 • Copie xerox după actul de proprietate, certificat moştenitor/contract de vânzare – cumpărare/contract de închiriere/contract de donaţie/contract cu clauză de abitaţie/contract de comodat/contractul de întreţinere sau împuternicire notarială din partea proprietarului din care să rezulte acordul acestuia privind solicitarea ajutorului pentru încălzirea locuinței;
 • Copie xerox după cartea de identitate sau talonul autoturismului ( pentru posesorii de autoturisme);
 • Chitanța privind plata gunoiului menajer eliberată de SC BRANTNER SA pentru situațiile unde nu există asociație de proprietari;
 • Pentru minorii cu vârsta sub 14 ani care locuiesc doar cu un singur părinte sau locuiesc împreună cu bunicii fără a exista o hotărâre judecătoarească privind încredințarea minorilor, pentru aceștia se va prezenta declarație notarială a părintelui/părinților că minorii în cauză locuiesc la domiciliul bunicilor sau se află în grija celuilalt părinte, motivând situația existentă;
 • Acte privind veniturile nete din luna anterioară depunerii cererii:
  • adeverinţă de salariu cu venitul net, inclusiv valoarea bonurilor de masă
  • cupoane de pensii
  • cupoane indemnizaţiipentrucreşterea copilului până la vârsta de 2 sau 3 ani
  • cupoane indemnizaţii lunare pentru persoanele cu handicap
  • cupoane alocaţii de stat pentru copii
  • alocaţii pentru minorii daţi în plasament familial sau încredinţaţi spre creştereşi educare
  • acte doveditoare ale veniturilor provenite din închirieri, dobânzi, dividende, părţi sociale, renta/subvenţie agricolă, etc
 • Adeverinţă eliberată de către Serviciul Public Direcţia Impozite şi Taxe din care să rezulte bunurile mobile şi imobile impozabile deţinute de către familie sau persoanele singure, inclusiv în alte unităţi administrativ-teritoriale;
 • Adeverinţă eliberată de către Direcţia pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat al Municipiului Reşiţa ( Biroul Agricol ) care să ateste terenurile aflate în proprietate precum şi numărul de animale aflate în gospodărie.

Familiile si persoanele singure care au in proprietate cel putin unul dintre bunurile cuprinse în Anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011, cu modificările şi completările ulterioare nu beneficiază de ajutor pentru incalzirealocuintei.

Lista cuprinzând bunurile ce conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încalzirealocuinţei prevăzută în ANEXA nr.5 ( anexa 4 la normele metodologice) – H.G. nr.559/2017 este afişată inclusiv la panoul instituţie

ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIE

Acordarea alocaţiei pentru susţinerea familiei are drept scop completarea veniturilor familiilor în vederea asigurării unor condiţii mai bune pentru creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, precum şi stimularea frecventării de către copiii de vârstă şcolară, aflaţi în îngrijirea familiilor cu venituri reduse, a cursurilor unei forme de învăţământ, organizate potrivit legii.
Familiile care au în întreţinere copii de vârstă şcolară, beneficiază de alocaţie în condiţiile în care copiii frecventează fără întrerupere cursurile unei forme de învăţământ organizate potrivit legii, cu excepţia celor care le întrerup din motive medicale, şi nu înregistrează absenţe nemotivate în cursul unui semestru, care să conducă la scăderea sub 8 a notei la purtare.
PLAFOANE – conform Legii 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru familia complementară, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv (200 lei/pers), cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei este :

 • 82 lei pentru familia cu un singur copil;
 • 164 lei pentru familia cu 2 copii;
 • 246 lei pentru familia cu 3 copii;
 • 328 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi;

Pentru familia complementară, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR (200 lei/pers) şi până la 1,06 ISR (530 lei/pers), cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei este:

 • 75 lei pentru familia cu un singur copil;
 • 150 lei pentru familia cu 2 copii;
 • 225 lei pentru familia cu 3 copii;
 • 300 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi;

Pentru familia monoparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 0,40 ISR inclusiv (200lei/pers), cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei este :

 • 107 lei pentru familia cu un singur copil;
 • 214 lei pentru familia cu 2 copii;
 • 321 lei pentru familia cu 3 copii;
 • 428 pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi;

Pentru familia monoparentală, al cărei venit net mediu lunar pe membru de familie se situează peste 0,40 ISR (200 lei/pers) şi până la 1,06 ISR (530 lei/pers), cuantumul alocaţiei pentru susţinerea familiei este :

 • 102 lei pentru familia cu un singur copil;
 • 204 lei pentru familia cu 2 copii;
 • 306 lei pentru familia cu 3 copii;
 • 408 lei pentru familia cu 4 copii şi mai mulţi.

Documente necesare în vederea acordării alocatiei pentru sustinerea familiei:

 1. 1 dosar plic;
 2. Declaraţia pe propria răspundere privind componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia;
 3. Actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (cărţi/buletine de identitate, certificate de naştere, inclusiv pentru copii, certificat de căsătorie), original şi copii xerox;
 4. Livretul de familie completat la zi (original și copie);
 5. Sentința judecătorească rămasă definitivă, hotărâre de încredințare sau plasament familial, dispoziție de instituire a tutelei, hotrarâre judecătorească pentru persoanele care execută o pedeapsă mai mare de 30 de zile, hotărâre judecătorească prin care soțul/soția este declarat disparut(ă);
 6. Adeverință de elev (din care să rezulte că frecventează școala și dacă are bursă, cuantumul și felul acesteia precum și numărul absențelor nemotivate);
 7. Actele doveditoare din care să rezulte veniturile familiei în luna precedentă:
  • adeverința de salariu eliberată de angajator, cu venitul net;
  • talon de pensie;
  • talon de șomaj;
  • talon de plata-pensie de întretinere;
  • adeverință eliberată de Compartimentul Impozite și Taxe pentru toți membrii familiei care sunt majori;
  • adeverință eliberată de Compartimentul Agricol

Plafonul de acordare – 530 lei/pers.

STIMULENTUL EDUCAȚIONAL

Conform Ordonaței de Urgență nr.14/11.05.2016 a fost modificată legea nr.248/2015 având următorul cuprins: ”Stimulentele educaționale se acordă copiilor din familii defavorizate în condițiile în care sunt îndeplinite cumulativ, următoarele criterii:

 • copilul este înscris într-o unitate de învâțământ preșcolar, conform Legii educației naționale nr.1/2011, cu modificările ulterioare;
 • venitul lunar pe membru de familie este până la de două ori nivelul venitului minim garantat pentru o persoană singură, prevăzut de Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările ulterioare.

Dcumente necesare pentru acordarea de tichete sociale pentru grădiniţă:

 1. Cerer tip;
 2. 1 dosar plic;
 3. Actele de identitate ale tuturor membrilor familiei (cărţi/buletine de identitate, certificate de naştere, inclusiv pentru copii, certificat de căsătorie), original şi copii xerox;
 4. Livretul de familie completat la zi (original şi copie);
 5. Sentinţă judecătorească ramasă definitivă, hotărâre de încredinţare sau plasament familial, dispoziţie de instituire a tutelei;
 6. Hotărâre judecătorească pentru persoanele care execută o pedeapsă mai mare de 30 de zile, hotărâre judecătorească prin care soţul/soţia este declarat dispărut(a);
 7. Adeverinţa de la unitatea de învățământ preșcolar (din care să rezulte că frecventează în mod regulat grădinița);
 8. Actele doveditoare din care să rezulte veniturile nete lunare a familiei în luna precedentă:
  • adeverinţă de salariu eliberată de angajator, de organele fiscale sau alte autorități competente;
  • cupon de pensie;
  • talon de şomaj;
  • talon de plată pensie de întreţinere;
  • decizii ori dispoziţii de stabilire a drepturilor;
  • mandat poştal de plată;

Plafonul de acordare de tichete – 284 lei/pers.
Titularul tichetului social are obligaţia să anunţe în termen de 15 zile orice modificare intervenită în componenţa şi veniturile familiei.

ALOCAȚIA DE STAT

Se acordă în conformitate cu Legea nr.61/1993.

Acte necesare pentru obţinerea alocaţiei de stat pentru copiii născuţi în ţară:

 • Cerere tip completată şi semnată de ambii părinţi;
 • Copie şi original după certificatul de naştere al copilului;
 • Copie şi originale după cărţile de identitate ale părinţilor;
 • Extras de cont ( titularul cererii la alocaţia de stat trebuie să fie titular de cont );
 • După caz, orice acte care să dovedească identitatea sau calitatea solicitantului în original şi copie xerox:
  • sentinta de divorţ;
  • certificat de căsătorie;
  • hotărâre de încredinţare a minorului
 • Un dosar plic.

Acte necesare pentru obţinerea alocaţiei de stat pentru copiii născuţi în străinătate sau părinţi plecaţi din ţară:

 • Cerere tip completată şi semnată de ambii părinţi;
 • Copie şi original după certificatul de naştere al copilului;
 • Copie şi originale după cărţile de identitate ale părinţilor ;
 • Copie şi original după actul de rezidenţă al părinţilor, în cazul copiilor născuţi în altă ţară;
 • Negaţie de la asigurări sociale că nu primesc alocaţie de stat în altă ţară;
 • Declaraţie notarială dată de ambii părinţi, din care să rezulte următoarele ( dacă nu prezintă negaţie );
 • Perioada în care au fost plecaţi în străinătate:
  • dacă au lucrat sau nu cu contract de muncă menţionându-se perioada lucrată;
  • dacă au beneficiat sau nu de alocaţie de stat pentru minor în străinătate;
  • data de la care au revenit în România şi solicită alocaţia de stat;
 • Extras de cont (titularul cererii de alocaţie de stat trebuie să fie titular de cont);
 • Un dosar plic.

ÎNDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI ȘI STIMULENTUL DE INSERȚIE – ÎN CONFORMITATE CU O.U.G. NR.111/2010

Cine poate beneficia.

Persoanele care, în ultimul an anterior datei naşterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri din salarii, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, denumite în continuare venituri supuse impozitului, pot beneficia opţional de următoarele drepturi:

 • concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la un an, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, precum şi de o îndemnizaţie lunară;
 • concediu pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, precum şi de o îndemnizaţie lunară.

Acte necesare în vederea acordării îndemnizaţiei de creştere a copilului până la doi ani:

 • Cerere (copie xerox), privind aprobarea de către angajator a concediului pentru creşterea copilului semnată de către reprezentantul legal al intituţiei /firmei;
 • Cerere tip;
 • Adeverinţă tip pentru titular ce urmează să fie completată şi semnată de către reprezentantul legal al intituţiei /firmei;
 • Adeverinţă Casa judeţeană de pensii Caraş Severin privind stagiul de cotizare pe ultimele 24 luni la naşterea copilului, pentru titular;
 • Actul de identitate al solicitantului/ei, precum şi al celuilalt soţ/ie (copii xerox);
 • Copii xerox dupa certificatele de naştere ale copiilor şi certificatul de căsătorie al soţilor;
 • Alte acte doveditoare privind componenta familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică (adopţie, tutelă, plasament etc.) ;
 • Decizia de suspendare a contractului de muncă semnată de către reprezentantul legal al instituţiei/firmei;
 • Ultimul certificat medical (copie);
 • Extras de cont;
 • Dosar plic;
 • Dosarul se depune după terminarea concediului de maternitate, obligatoriu fiind 42 de zile de la naştere) în termen de 60 zile lucrătoare ;
 • Adeverinţă cu perioada în care a beneficiat de indemnizaţie de maternitate ( în cazul în care rămâne tata în indemnizaţie de creştere a copilului şi mama este salariată );
 • Adeverinţă eliberată de instituţia de învăţământ privind calitatea de elev, student, masterat la învăţământ de zi ( pentru persoanele care urmează o formă de învăţământ);
 • Decizie de impunere de la ANAF ( pentru persoanele fizice autorizate);
 • Adeverinţa de venit de la ANAF ( pentru persoanele fizice autorizate);
 • Adeverinţă de la casa de sănătate cu perioada plătită în concediu medical pre şi post natal pentru persoanele fizice autorizate.

Acte necesare în vederea acordării indemnizaţiei lunară pentru îngrijire copil 3 – 7 ani sau sprijin lunar:

 • Cerere tip;
 • Copie actul de identitate a titularului/ei, precum şi al celuilalt soţ/ie (copii xerox);
 • Copie şi original certificatul de încadrare în grad de handicap;
 • Copie si originale certificatele de naştere ale copiilor şi certificatul de căsătorie al soţilor;
  • Alte acte doveditoare privind componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică (adopţie, tutelă, plasament etc.);
 • Decizia de suspendare a contractului de muncă;
 • Declaraţie pe propria răspundere în cazul în care nu mai există angajator;
 • Extras de cont;
 • Declaraţie pe propria răspundere că nu realizeaza venituri impozabile;
 • Negaţie S.P.D.A.S pentru minorii cu handicap grav că nu beneficiază de indemnizaţie sau asistent personal;
 • Dosar plic.

Acte necesare pentru acordare stimulent de inserţie:

 • Cerere tip;
 • Copie cerere aprobată de angajator de reluare a activităţii;
 • Decizia de reluare a activităţii;
 • Copie şi original după certificatul de naştere a copilului;
 • Copie şi original carte de identitate al ambilor părinţi;
 • Copie si original certificat de căsătorie;
 • Copie ultimul certificat medical (pentru cei care nu o să beneficieze de indemnizaţie de creştere a copilului);
 • Copie şi original certificat de încadrare în grad de handicap al minorului;
 • Adeverintă tip completată de angajator;
 • Copie şi original contracul de muncă;
 • Adeverinţă Casa Judeteană de Pensii Caraş – Severin privind stagiul de cotizare pe ultimele 24 luni la naşterea copilului pentru titular (dacă nu a fost în indemnizaţie de creşterea copilului);
 • Extras de cont;
 • Dosar plic;

ACORDAREA ÎNDEMNIZAȚIEI LUNARE PENTRU PERSOANELE CU HANDICAP GRAV

În domeniul protecţiei persoanelor cu dizabilităţi, în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare în cadrul Compartimentului Asistență Socială sunt acordate următoarele drepturi și beneficii:

 • Îndemnizația lunară acordată persoanelor cu handicap grav.

Documentele necesare pentru acordarea indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav:

 • cerere tip;
 • actul de identitate al bolnavului și al reprezentantului legal ;
 • certificatul de naştere în cazul minorilor (original şi copie xerox);
 • certificatul de încadrare în grad de handicap (original şi copie xerox);
 • cuponul de pensie sau adeverinţă salariu (după caz);
 • extras de cont bancă (reprezentant legal);
 • nr.înregistrare D.G.A.S.P.C Caraş-Severin – opţiune indemnizaţie lunară;